Kişisel Kalite

Kişisel Kalite 

İş dünyasındaki çoğu organizasyon, yapabilecekleri en karlı yatırımın kaliteye yapacakları yatırım olduğunun artık bilincinde.

Tüm dünyada hem özel hem kamu sektöründeki çok sayıda kurum ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, İstatistiki Kalite Kontrol, Kalite Çemberleri, Öneri Sistemleri gibi güçlü araçlarla ‘Sıfır Hata’ veya ‘İlk Defada Doğru Yap’ gibi sloganlarla ifade ettikleri kalite hedeflerine ulaşabilmek için Toplam Kalite Yönetimi uyguluyorlar.

Yapılan araştırmalar bu kurumların ürün ve hizmet kalitesinde belli bir gelişim kaydettiklerini, ancak çok azının umdukları sonuçlara ulaştıklarını gösteriyor. Toplam Kalite Yönetimi’nin başarıya ulaşmamasının temel sebepleri olarak aşağıdakiler sayılıyor:

 • Tepe yönetimin görünür biçimde programa katılmaması ve kendini adamaması (sorumluluğu kalite müdürüne delege etmesi) 
 • Programın mevcut sistem ve politikalarla bütünleştirilmemesi 
 • İnsanların sadece beyinlerine hitap edilmesi, duyguların unutulması 
 • Kalitede insan boyutunun göz ardı edilmesi 
 • Programların, sistemlerin ve metotların fazla teknik ve karmaşık olması
 • Kalite tutum ve davranışlarının en alt kademe çalışanlarına ulaşamaması 
 • Gelişmenin izlenmesi ve dinamiğin korunması için gereken gayretin gösterilmemesi

Bir araştırma: Public Agenda Forum tarafından ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma şu sonuçları ortaya çıkarmıştır:

 • ‘Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapar mısınız?’ sorusuna, çalışanların yalnızca %25’i ‘ evet’ cevabı vermiştir.
 • Soruların sorulduğu kişilerin %50’si ‘ancak işlerinden kovulmayacak kadar çaba gösterdiklerini’ söylemişlerdir.
 • Çalışanların %75’i, şimdi olduklarından çok daha etkin olabileceklerini kabul etmişlerdir. Çalışanlar yetersiz performanslarına neden olarak, ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için motive edilmediklerini ileri sürmüşlerdir.

ABD’de ortaya çıkan bu bulgular sanayileşmiş ülkelerin çoğu için geçerlidir.

TMI’ın Yaklaşımı

Bir şirket veya kuruluşun geleceği, müşterilerinin beklentilerine cevap verebilmesine bağlıdır. Müşterilerin talep ve beklentilerini tatmin edecek mal ve hizmetlerin üretilip sunulması şarttır. Bir şirketin çalışanları yüksek düzeyde kişisel kaliteye sahip değilse, o şirketin müşterilerinin kalite gereksinimini sürekli karşılayabilmesi pek mümkün değildir.

Müşterilerin şirket, kuruluş ya da bir departmanın genel performansından memnun kalması ancak o birim içerisinde yer alan kişilerin yüksek kişisel kalite düzeyine sahip olmaları ile mümkündür. Daha çok ürün kalitesi üzerinde yoğunlaşan kalite uzmanları üretim süreçlerini iyileştirme yönünde çalışmalar yapmışlardır.

Müşterilerin kalite algılayışını etkileyen en önemli faktörlerden birinin hizmeti veren kişinin tutumu olduğu kadar anlayışının da olduğu son yıllarda ağırlık kazanmış, insan kalitesine olan ilgi artış göstermiştir.
Kalite her şeyden önce kişisel bir konudur.

TMI, Kişisel Kalite yaklaşımı ile ürün ve hizmet kalitesinin teknik boyutunun geliştirilmesine yönelen geleneksel kalite yaklaşımına, bunları üreten insanların tutum, davranış ve performanslarının kalitesini de ilave ederek kalitenin bir kurum kültürü halinde gelmesine yardımcı oluyor. Bir şirket veya kuruluşta kalite girişimine başlamanın en uygun yeri, bireyin performansı ve kalite konusundaki tutumudur. Yüksek düzeyde kişisel kalite, her departmandaki kalitenin yüksek düzeyde olmasına katkıda bulunur.
Yüksek kalitede departmanlar, yüksek kalitede mal ve hizmet üretirler. Bu alanlarda yaratılan kalite, kalitenin bir kurum kültürü haline gelmesini sağlar.

Kaliteli bir kurum müşterilerinin beklentilerine cevap vererek, aldıkları mal ya da hizmetten memnun kalmalarını sağlar. Memnun müşteriler demek daha iyi finansal sonuçlar, daha iyi bir imaj ve daha iyi bir gelecek demektir. Çalışanların şirketin başarılarından gurur duymaları, şirkette genel bir motivasyon ortamı yaratır, takım ruhunu güçlendirir ve daha yüksek kişisel kaliteye erişmeleri için kişileri teşvik eder. Kişilerin ellerinden gelenin en iyisini yapmaları durumunda şirketin daha iyi sonuçlara ulaşacağı aşikardır. Yönetimin en önemli görevi, şirketin en değerli kaynağı olan insan gücünü, elinden gelenin en iyisini yapmak üzere motive etmektir. Kişisel kalite yaklaşımı, yüksek kişisel kalitenin yanında şirketlere olan yararını değil, bireyler ve yakın çevresi üzerinde sağlayacağı olumlu etkileri de ele almaktadır.

Bu nedenle TMI beş kalite türü üzerinde durur:

 1. Kişisel Kalite
 2. Departman Kalitesi
 3. Ürün Kalitesi
 4. Hizmet Kalitesi
 5. Şirket Kalitesi

Her bir kalite türünün iki boyutu ele alınır:

 • Somut boyutu (Teknik Boyut)
 • Soyut boyutu (Duygusal Boyut)

Organizasyonların gelişmesini ve hayatta kalabilmesini garanti etmek için beş tür kalitenin hem soyut hem de somut boyutu sürekli izlenmeli ve geliştirilmelidir.

TMI kalitenin geliştirilmesi için iki standart tanımlar:

 • IP  : İdeal Performans (varılmak istenen kalite düzeyi)
 • AP : Asıl Performans (mevcut durumdaki kalite düzeyi)

Aradaki farkın kapatılması kalite gelişimini temsil eder. Seminer, bu standartların etkilendiği faktörler ve aradaki farkın kapatılması için kullanılacak yöntemler üzerinde durur. Kalite gelişiminde herkesin katılımını sağlamak ve ortak bir kalite kültürü yaratmak isteyen firmaların hızlı ve etkin şekilde kullanabilecekleri araçlar sağlar.

Toplam Kalite Yönetiminde TMI'a uluslararası ün kazandıran özgün ‘İnsanla Ulaşılan Kalite’ kavramı İngiliz Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve Avrupa Kalite Örgütü tarafından kalite gelişimine en önemli katkılardan biri olarak kabul edilmiştir.

Kişisel Kalite Kavramı’nın Yararları

 • Geleneksel kalite yaklaşımına yeni bir boyut kazandırır:
 • ‘Kalitede İnsan Boyutu’
 • Sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunları üreten insanların kalitesine odaklanır,
 • Herkese hem soyut hem de somut kaliteyi geliştirebilmeleri için kullanabilecekleri pratik araçlar sağlar.
 • Kişilerin hem beğenilerine hem de kalplerine hitap eder. 
 • Yüksek kişisel kalitenin bireyler için avantajlarını ortaya koyar.
 • Herkesin kalite gelişimine katılmasını sağlar. 
 • Kalitenin günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesine yardım eder.